• حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۰۸:

  •  پشتیبانی بهتر از آخرین سخت افزار سرور
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهره مندی از IIS 7.5
  • بهره مندی از PowerShell 2.0
  • میزکار مجازی یکپارچه
  • بهره مندی از تکنولوژی Branch Cache
  • ویندوز سرور Backup
  • Hyper V
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۰۸:

  •  پشتیبانی بهتر از آخرین سخت افزار سرور
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهره مندی از IIS 7.5
  • بهره مندی از PowerShell 2.0
  • میزکار مجازی یکپارچه
  • بهره مندی از تکنولوژی Branch Cache
  • ویندوز سرور Backup
  • Hyper V
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۰۸:

  •  پشتیبانی بهتر از آخرین سخت افزار سرور
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهره مندی از IIS 7.5
  • بهره مندی از PowerShell 2.0
  • میزکار مجازی یکپارچه
  • بهره مندی از تکنولوژی Branch Cache
  • ویندوز سرور Backup
  • Hyper V
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۰۸:

  •  پشتیبانی بهتر از آخرین سخت افزار سرور
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهره مندی از IIS 7.5
  • بهره مندی از PowerShell 2.0
  • میزکار مجازی یکپارچه
  • بهره مندی از تکنولوژی Branch Cache
  • ویندوز سرور Backup
  • Hyper V
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۰۸:

  •  پشتیبانی بهتر از آخرین سخت افزار سرور
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهره مندی از IIS 7.5
  • بهره مندی از PowerShell 2.0
  • میزکار مجازی یکپارچه
  • بهره مندی از تکنولوژی Branch Cache
  • ویندوز سرور Backup
  • Hyper V
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۰۸:

  •  پشتیبانی بهتر از آخرین سخت افزار سرور
  • بهینه سازی مصرف انرژی
  • بهره مندی از IIS 7.5
  • بهره مندی از PowerShell 2.0
  • میزکار مجازی یکپارچه
  • بهره مندی از تکنولوژی Branch Cache
  • ویندوز سرور Backup
  • Hyper V
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!

  ویژگی های ویندوز سرور ۲۰۱۲:

  • Server Manager جدید
  • دسته بندی مناسب نسخه های Server 2012
  • اولویت اول Command Line و بعد GUI
  • Hyper-V Replication
  • قابلیت های بیشتر برای PowerShell
  • Storage آسان تر از همیشه
  • Direct Access نوعی VPN ولی بدون دردسرهای آن
  •  Dynamic Access Control نگاهی نو به مدیریت اطلاعات
  • ReFS نسل جدید NTFS
  • ابزار حاضر و آماده IP Address Mnagement
 • حراج!
  قابلیت‌های کلیدی Windows Server 2016:
  • راه اندازی و مدیریت حرفه‌ای سرورهای میزبانی و مجازی
  •  بهبود سرویس‌های Active Directory و اضافه شدن سرویس AD FS
  •  اضافه شدن سرویس امنیتی Windows Server Anti-malware
  •  بهبود سرویس Remote Desktop
  •  تغییرات گسترده در نحوه ذخیره سازی و کپی داده‌ها در Storage Service
  •  قابلیت پردازش خوشه‌ای با دسترسی بالا و کاهش Failover
  •  تغییرات گسترده در HTTP و HTTPS
  •  معرفی IIS 10 و پشتیبانی از HTTP/2
  •  معرفی Windows PowerShell 5.0
  •  قابلیت Soft Restart و کاهش مدت زمان Boot
  •  امکان راه اندازی نانو سرورها با Performance بسیار بالا
  •  حذف پشتیبانی از NAP در سرویس DHCP
  •  پشتیبانی از Subnet های 31 و 32 و 128 در IPAM
  •  راه اندازه Linux Secure Boot در Hyper-V
 • حراج!
  قابلیت‌های کلیدی Windows Server 2016:
  • راه اندازی و مدیریت حرفه‌ای سرورهای میزبانی و مجازی
  •  بهبود سرویس‌های Active Directory و اضافه شدن سرویس AD FS
  •  اضافه شدن سرویس امنیتی Windows Server Anti-malware
  •  بهبود سرویس Remote Desktop
  •  تغییرات گسترده در نحوه ذخیره سازی و کپی داده‌ها در Storage Service
  •  قابلیت پردازش خوشه‌ای با دسترسی بالا و کاهش Failover
  •  تغییرات گسترده در HTTP و HTTPS
  •  معرفی IIS 10 و پشتیبانی از HTTP/2
  •  معرفی Windows PowerShell 5.0
  •  قابلیت Soft Restart و کاهش مدت زمان Boot
  •  امکان راه اندازی نانو سرورها با Performance بسیار بالا
  •  حذف پشتیبانی از NAP در سرویس DHCP
  •  پشتیبانی از Subnet های 31 و 32 و 128 در IPAM
  •  راه اندازه Linux Secure Boot در Hyper-V
 • حراج!
  قابلیت‌های کلیدی Windows Server 2016:
  • راه اندازی و مدیریت حرفه‌ای سرورهای میزبانی و مجازی
  •  بهبود سرویس‌های Active Directory و اضافه شدن سرویس AD FS
  •  اضافه شدن سرویس امنیتی Windows Server Anti-malware
  •  بهبود سرویس Remote Desktop
  •  تغییرات گسترده در نحوه ذخیره سازی و کپی داده‌ها در Storage Service
  •  قابلیت پردازش خوشه‌ای با دسترسی بالا و کاهش Failover
  •  تغییرات گسترده در HTTP و HTTPS
  •  معرفی IIS 10 و پشتیبانی از HTTP/2
  •  معرفی Windows PowerShell 5.0
  •  قابلیت Soft Restart و کاهش مدت زمان Boot
  •  امکان راه اندازی نانو سرورها با Performance بسیار بالا
  •  حذف پشتیبانی از NAP در سرویس DHCP
  •  پشتیبانی از Subnet های 31 و 32 و 128 در IPAM
  •  راه اندازه Linux Secure Boot در Hyper-V