• ویژگی های مایکروسافت داینامیک:

  • واسط کاربری متفاوت
  • مدیریت گرافیکی فرآیند ها
  • CRM در همه جا
  • ارتباط و همکاری های سازمانی
  • توسعه پلتفرم
 • ویژگی های جدید مایکروسافت داینامیک ۲۰۱۵:

  • پشتیبانی بهتر از تجهیزات موبایل
  • جستجوی سراسری
  • نمایش درختی
  • فیلدهای محاسباتی
  • امنیت در سطح فیلد
  • فرایندهای سازمانی پیشرفته
 • ویژگی های جدید مایکحروسافت داینامیک:

  • امکان استفاده از قالب اکسل از پیش فرمت دهی شده برای ایجاد مستقیم سندهای اکسل از طریق CRM

  •  امکان استفاده از قالب word برای ایجاد سریع اسنادی که سازمان شما به آن وابسته است.

  •  امکان ذخیره سازی و مدیریت اسناد محرمانه شما در محیط one drive for business به صورت مستقیم از CRM

  • افزودن کنترل فیلتر بر روی یادداشتها

  • ایجاد یکپارچگی مابین OneDrive for Business و CRM مایکروسافت

  • مدیریت دانش

  • فراخوانی Business Rule ها در گردش فرآیند

  • تغییرات در جستجو