• قابلیت های نرم افزار مایکروسافت پروجکت :

  •  امکان همگام سازی و برقراری ارتباط در زمان واقعی با اعضای تیم در هر جای جهان
  •  قابلیت مدیریت آسان و سریع منابع
  •  قابلیت نمایش زمان های فعالیت اعضای تیم
  •  قابلیت ارسال گزارش های دقیق
  •  قابلیت مدیریت و تعیین بودجه
  •  پیش بینی انجام پروژه
  •  پیش بینی بودجه ها  و هزینه ها
   
 • قابلیت های نرم افزار مایکروسافت پروجکت :

  •  امکان همگام سازی و برقراری ارتباط در زمان واقعی با اعضای تیم در هر جای جهان
  •  قابلیت مدیریت آسان و سریع منابع
  •  قابلیت نمایش زمان های فعالیت اعضای تیم
  •  قابلیت ارسال گزارش های دقیق
  •  قابلیت مدیریت و تعیین بودجه
  •  پیش بینی انجام پروژه
  •  پیش بینی بودجه ها  و هزینه ها
   
 • قابلیت های نرم افزار Microsoft Project Professional 2016 مایکروسافت پروجکت :

  •  امکان همگام سازی و برقراری ارتباط در زمان واقعی با اعضای تیم در هر جای جهان
  •  قابلیت مدیریت آسان و سریع منابع
  •  قابلیت نمایش زمان های فعالیت اعضای تیم
  •  قابلیت ارسال گزارش های دقیق
  •  قابلیت مدیریت و تعیین بودجه
  •  پیش بینی انجام پروژه
  •  پیش بینی بودجه ها  و هزینه ها
   
 • قابلیت های نرم افزار مایکروسافت پروجکت :

  •  امکان همگام سازی و برقراری ارتباط در زمان واقعی با اعضای تیم در هر جای جهان
  •  قابلیت مدیریت آسان و سریع منابع
  •  قابلیت نمایش زمان های فعالیت اعضای تیم
  •  قابلیت ارسال گزارش های دقیق
  •  قابلیت مدیریت و تعیین بودجه
  •  پیش بینی انجام پروژه
  •  پیش بینی بودجه ها  و هزینه ها